Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt aan de onderstaan-de termen de volgende betekenis toegekend: Plan A: JBS Projectbeheer BV, gevestigd in Nijmegen. Gebruiker: Een natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling gebruik maakt van het door Plan A aangeboden Abonnement. Flexplek: Een werkplek eigendom van Plan A aanwezig op de locatie van Plan A waar tenminste een stoel, een tafel en in-ternet aanwezig zijn. Flexplekken zijn beschikbaar op ma-vrij tussen 8:00 – 17:00. Abonnement: De overeenkomst tussen Plan A en de Gebruiker die de Gebruiker gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen 8:00 – 17:00 het recht geeft tot het onbeperkt gebruik van Flexplekken, tegen maandelijkse betaling onder de voor-waarden zoals hierna omschreven.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Abonnement.

2. Overeenkomst Abonnementen

2.1. Plan A gaat akkoord om, tussen 8:00 – 17:00, te voorzien in Flexplekken.
2.2 Plan A staat niet in voor de beschikbaarheid van de Flex-plekken.
2.3 Plan A kan in geen geval garanderen dat de Gebruiker verzekerd is van internet.

3. Duur en opzegging.

3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar. Na afloop van deze periode wordt het Abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
3.3 Een Abonnement kan door de Gebruiker altijd tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarbij geldt dat het Abonnement aan het eind van de volgende maand na de opzegdatum afloopt.
3.4 Plan A behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen. Opzegging kan per e-mail of op locatie van Plan A.
3.5 Indien het Abonnement op grond van Artikel 3.4 is opge-zegd, heeft de Gebruiker geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.

4. Gebruik.

4.1 Plan A heeft het recht, om zonder opgaaf van reden, de Gebruiker het gebruik van een specifieke ruimte of ruimtes te ontzeggen.
4.2 Indien klachten zijn ontstaan door toedoen van de Gebrui-ker heeft Plan A het recht om de Gebruiker te weigeren.

5. Prijs en Betaling.

5.1 Plan A behoudt zich het recht voor de prijs van het Abon-nement te wijzigen. Plan A stelt de Gebruiker hiervan uiterlijk één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de prijswijziging niet te aanvaarden. Indien de Gebruiker niet binnen één maand schriftelijk heeft aangegeven de prijswijzi-ging niet te aanvaarden, gaat de Gebruiker stilzwijgend ak-koord met de gewijzigde abonnementsgelden.
5.2 Het Abonnementsgeld is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, en wordt, met uitzondering van de eerste termijn, maandelijks via automatische incasso voldaan. Bij het afsluiten van het Abonnement dient de eerste termijn direct te worden betaald. Dit is het bedrag naar rato van het aantal resterende dagen van de betreffende maand.
5.3 Door middel van betaling van de eerste termijn, machtigt de Gebruiker Plan A om (al dan niet middels een door Plan A in te schakelen derde) tot maandelijkse incasso van het Abonne-mentsgeld over te gaan.
5.4 Indien de Gebruiker niet tijdig voldoet aan de betalingsver-plichtingen uit deze voorwaarden, zal de Gebruiker de daar-door ontstane incassokosten en eventuele rentekosten ver-schuldigd zijn.
5.5 De Gebruiker voldoet alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen. Afwijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als geldende betaling.

6. Registratie en vertrouwelijkheid.

6.1. Plan A zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens van de Gebruiker. De gegevens zullen nimmer verstrekt worden aan derden, tenzij de Gebruiker daar expliciet toestemming voor geeft.
6.2. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten be-hoeve van dienstverlening aan de Gebruiker.

7. Aansprakelijkheid.

7.1 Plan A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het aanbieden van het Abonnement en/of gebruik van het Abonnement door de Gebruiker, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan en behoudens ingeval aan Plan A opzet of grove schuld kan worden verweten.
7.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer van persoonlijke goederen, materialen of eigendommen van de Gebruiker. Plan A is op geen enigerlei wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke goederen, materialen of eigendommen die door de Gebruiker worden meegebracht.
7.3 Indien Plan A aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Plan A alleen aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Plan A toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. Plan A is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde winst en immateriële schade.
7.4 Plan A kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte en/of gevolgschade door het ontbreken van een internetverbinding.
7.5 De Gebruiker vrijwaart Plan A voor eventuele schade toegebracht aan of door derden op locatie van Plan A.

8. Geschillen.

8.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Plan A en de Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die tussen Gebruiker en Plan A ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

9. Wijzigingsbeding.

9.1 Plan A houdt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd zal Plan A de Gebruiker schriftelijk, per post of digitaal, op hoogte brengen van deze wijziging. Gebruiker heeft het recht om het Abonnement als gevolg van deze wijziging te ontbinden.

10. Slotbepalingen.

10.1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
10.2 Indien de Gebruiker gebruik maakt van kluisjes geldt het volgende. De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de in het kluisje opgeborgen voorwerpen. Het gebruik van een kluisje geschiedt altijd op eigen risico, Plan A kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verliezen van de sleutel of het achterblijven van voorwerpen na gebruik.